Αστικό Δίκαιο

ENOXIKO ΔΙΚΑΙΟ

Ενοχικό δίκαιο είναι ο κλάδος του Αστικού δικαίου, που ρυθμίζει τις ενοχές και τις ενοχικές σχέσεις, oι οποίες δημιουργούνται είτε από συμβάσεις είτε απευθείας από το νόμο, ήτοι ενοχές από αδικοπραξία, αδικαιολόγητο πλουτισμό ή τη διοίκηση ξένων υποθέσεων.

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη κάλυψη στους πελάτες του σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση και στην επιδίωξη των απαιτήσεων, από την προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης και διακανονισμού της διαφοράς μέχρι τη δικαστική εκπροσώπηση του πελάτη σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες, περιλαμβανομένης της αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε:

• Διαταγή πληρωμής – Είσπραξη απαιτήσεων

• Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη

• Αναγκαστική Εκτέλεση


ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Οι σημαντικότερες συναλλαγές και συμφωνίες που πραγματοποιούνται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο περιβάλλονται τον έγγραφο τύπο. Η αυξημένη αποδεικτική αξία των εγγράφων και η δεσμευτικότητα των όρων των έγγραφων συμφωνιών, καθιστούν τη σύνταξη συμβολαίων ένα ιδιαίτερα σημαντικό τομέα νομικής εξειδίκευσης.

Στο γραφείο μας διαθέτουμε την γνώση, την εμπειρία και τις ικανότητες για τη σύνταξη συμβάσεων οποιασδήποτε φύσης αλλά και τον έλεγχο συμβατικών όρων. Οι έμπειροι δικηγόροι μας είναι σε θέση να εκπροσωπούν τους εντολείς μας σε περίπλοκες υποθέσεις παραβάσεων συμβατικών όρων και συμβατικών ρητρών, καθώς και σε υποθέσεις ακυρώσεων συμβάσεων.

Έχοντας χειριστεί επιτυχώς ένα μεγάλο αριθμό συμβάσεων, διαθέτουμε την εμπειρία προκειμένου να παρέχουμε τις κατάλληλες συμβουλές με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων των εντολέων μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.


ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με ιδιαίτερη ευαισθησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού, διαχειριζόμαστε τις κληρονομικές σας υποθέσεις, προσφέροντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα περιπτώσεων, που άπτεται πολλών δικαιϊκών πεδίων.

Ιδιαίτερα, μετά τις σχετικά πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στόχος μας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών που απαιτούνται, ώστε οι κληρονομικές υποθέσεις να περατώνονται επιτυχώς και στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα, τόσο προς όφελος των εντολέων μας όσο και για την ασφάλεια των συναλλαγών.

Στον κλάδο των κληρονομικών υποθέσεων, από τις πιο απλές έως και τις πλέον σύνθετες, η ύπαρξη σοβαρής, εχέμυθης και αποτελεσματικής δράσης από όλους τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης και δη από τον Δικηγόρο, είναι κρίσιμη για την αποφυγή χρονοτριβής και άσκοπων ενεργειών, συνάμα δε από το επιστημονικό επίπεδο, την οξυδέρκεια και το ήθος του νομικού παραστάτη εξαρτώνται τα πάντα, είτε ομιλούμε για δικαστική είτε για εξώδικη διαδικασία.

Κρίσιμες επίσης είναι και οι νομικές συμβουλές που αφορούν τα κληρονομικά ζητήματα, καθώς από αυτές εξαρτάται το μέλλον, ήτοι οι νέες περιουσιακές και διαπροσωπικές σχέσεις των εκάστοτε τιμώμενων αλλά και τα ωφελήματα και βάρη που συνεπάγεται η αποδοχή μιας κληρονομιάς.

Στο παρελθόν αλλά και επί του παρόντος χειριζόμαστε ιδιαίτερα απαιτητικές κληρονομικές υποθέσεις, με εξειδικευμένη κατάρτιση στην έρευνα και αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, στην προστασία της κληρονομιάς και των ίδιων των κληρονόμων, στην απεμπλοκή ενηλίκων και ανηλίκων από επαχθείς κληρονομιές (αίτηση αποποίησης, ευεργέτημα απογραφής κλπ) και στην αντιμετώπιση περιπτώσεων σφετερισμού της κληρονομιάς ασθενών και ηλικιωμένων από τρίτους.

Στις μέρες μας η ανάγκη στήριξης και αξιόπιστης νομικής κάλυψης στο χώρο του κληρονομικού δικαίου καθίσταται ιδιαίτερα επιτακτική για τους πολίτες, καθόσον πληθαίνουν οι κίνδυνοι και τα βάρη που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κληρονόμοι, η πολυετής δε εμπειρία μας σε ένα σύγχρονο δικηγορικό γραφείο και η επίσης πολυετής συνεργασία μας με επιτυχημένους επαγγελματίες του κλάδου (Συμβολαιογράφους, Λογιστές, Εκτιμητές, Γραφολόγους κ.ά) εγγυώνται την ομαλή εξέλιξη των κληρονομικών υποθέσεων προς το σκοπό της πραγμάτωσης και ολοκλήρωσης των νέων δεδομένων.


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας έχει αποκτήσει πλούσια δικαστική και συμβουλευτική εμπειρία χειριζόμενο υποθέσεις πελατών του.

Ειδικότερα, ειδικεύεται στην έκδοση συναινετικών και κατ’ αντιδικίαν διαζυγίων, στην παροχή προσωρινής και οριστικής δικαστικής προστασίας επί αιτήσεων και αγωγών διατροφής, επικοινωνίας, αποκτημάτων κατά τη διάρκεια του γάμου, υιοθεσιών κλπ.

Πολλάκις, υπηρετώντας την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των μεταξύ των συζύγων διαφορών, ανεζήτησε και επέτυχε τον εξωδικαστικό συμβιβασμό επ’ ωφελεία των πελατών του, κυρίως όταν μια τέτοια λύση υπαγορευόταν από το καλώς εννοούμενον συμφέρον των τέκνων τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρακώλυσης της επικοινωνίας ή προβληματικής άσκησης της επιμέλειας εζήτησε τη συνδρομή του Εισαγγελέως Ανηλίκων, η καταλυτική παρέμβαση του οποίου έφερε ευνοϊκό αποτέλεσμα.

Στο ποινικό μέρος ανεζήτησε και επέτυχε την έγκαιρη καταβολή της επιδικασθείσης διατροφής, μέσω υποβολής μηνύσεως των πελατών του κατά των υπόχρεων στην καταβολή αυτής αντιδίκων.


ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Μεγάλο ποσοστό του όγκου των υποθέσεων των πολιτικών δικαστηρίων καλύπτουν οι αγωγές αποζημίωσης από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα. Το δίκαιο της αποζημίωσης έχει ευρεία εφαρμογή και θεμελιώνεται στην έννοια της αστικής ευθύνης.

Αστική ευθύνη: Όταν σε βάρος κάποιου προσώπου γεννάται βλάβη, ανακύπτει το ερώτημα αν τη βλάβη αυτή θα την φέρει αυτός που την υπέστη ή αν θα μετακυλισθεί στους ώμους κάποιου τρίτου. Γι αυτήν τη βλάβη βαρύνεται με την υποχρέωση αποκατάστασής της άλλος, λόγω σύμβασης (όπως είναι η σύμβαση ασφαλίσεως) ή εκτός συμβάσεως, στην περίπτωση της αδικοπρακτικής ευθύνης. Η αδικοπρακτική αυτή ευθύνη προϋποθέτει πταίσμα ή υπαιτιότητα στο πρόσωπο του υποχρέου. Με τη σύμβαση ασφαλιστικής κάλυψης της ζημίας τρίτου, η οποία είναι πλέον υποχρεωτική με το Ν. 489/76, η υποχρέωση αποζημίωσης εξ αδικοπραξίας του οδηγού ζημιογόνου οχήματος γεννάται και στο πρόσωπο της ασφαλιστικής εταιρίας, βάσει σύμβασης. Ασχέτως υπαιτιότητας, αντικειμενική ευθύνη από διακινδύνευση επιφέρει σε διάφορα πρόσωπα ο νόμος, όπως στην περίπτωση του Ν. Γ} Ν/1911, κυρίως για σωματικές βλάβες επιβατών λεωφορείων.

Ζημία είναι κάθε βλάβη που προκαλείται στα υλικά ή άυλα αγαθά ενός προσώπου που έχουν χρηματική αξία, δηλ. κάθε δυσμενής μεταβολή τους. Περιλαμβάνεται εκτός από την περιουσιακή ζημία και η βλάβη υγείας, ψυχική ταλαιπωρία και πόνος, οπότε πρόκειται για ηθική βλάβη, η οποία επίσης αποκαθίσταται με χρηματική ικανοποίηση. Αποκαθίσταται κάθε περιουσιακό μειονέκτημα, το οποίο εμπίπτει στη θετική ζημία ή στο διαφυγόν κέρδος. Περιλαμβάνεται και η αμοιβή δικηγόρου και δικαστικές η εξώδικες, ακόμα και μελλοντικές δαπάνες. Δεν είναι απαραίτητο ο ζημιωθείς να επισκευάσει το αυτοκίνητο , καθώς η περιουσία του έχει ήδη μειωθεί από το βλαπτικό γεγονός – τροχαίο.

Υπόχρεοι σε αποζημίωση είναι ο υπαίτιος οδηγός, αυτός δηλαδή που με δικό του πταίσμα προκάλεσε τη βλάβη σε άλλον, οι κληρονόμοι του, επίσης ο ιδιοκτήτης και κάτοχος του ζημιογόνου οχήματος, ο προστήσας η εποπτεύων άλλον σε υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρία. Τα πρόσωπα αυτά ευθύνονται σε αποκατάσταση της ζημίας ο καθένας εις ολόκληρον (εκτός από τους κληρονόμους που βαρύνονται κατά το λόγο της κληρονομικής τους μερίδας). Παρέχεται λοιπόν δικαίωμα επιλογής στον ζημιωθέντα, ως προς το από ποιον τελικά θα ζητήσει την αποζημίωσή του (στην πράξη ζητείται από τον την ασφαλιστική εταιρία), ενώ αυτός που τελικά θα αποζημιώσει δικαιούται να απαιτήσει αναγωγικά από τους υπόλοιπους υπόχρεους το ποσό που τους αναλογεί.

Δικαιούχος αποζημίωσης είναι ο αμέσως ζημιωθείς και οι κληρονόμοι του, τα πρόσωπα που δικαιούνται από αυτόν υπηρεσίες και διατροφή. Στη ζημία από προσβολή σώματος δικαιούνται αποζημίωση ο σύζυγος και οι γονείς, ενώ σε περίπτωση θανάτωσης δικαιούχοι εκτός των κληρονόμων είναι και όσοι είχαν δικαίωμα διατροφής ή συνεισφοράς. Για τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. η αξίωση αποζημίωσης μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στο Ι.Κ.Α για όσα κατέβαλε και για τις υπηρεσίες του.

Εκτός της περιπτώσεως αντικειμενικής από το νόμο ευθύνης από διακινδύνευση ( Ν. Γ } Ν/1911), η αξίωση αποζημίωσης στηρίζεται στην αδικοπραξία του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος. Απαιτείται να συντρέχει παράνομη συμπεριφορά – υπαιτιότητα που συνίσταται σε πταίσμα από αμέλεια ή δόλο και αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στην παράνομη συμπεριφορά και το ζημιογόνο αποτέλεσμα. Σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο, ως προς το ποιος φέρει την ευθύνη για το ατύχημα αποτελεί το σχεδιάγραμμα της τροχαίας, για το λόγο αυτό δεν πρέπει να παραλείπουμε να την καλούμε σε περίπτωση ατυχήματος. Οποιοδήποτε πταίσμα που συντρέχει στο πρόσωπο του ζημιωθέντα, όπως παράβαση του Κ.Ο.Κ., μη χρήση προστατευτικού κράνους ή ζώνης ασφαλείας, μειώνει την αξίωση αποζημίωσης, κατά το μέτρο – ποσοστό που ευθύνεται ο ίδιος για την βλάβη που τελικά υπέστη.

Πιθανές ανά περίπτωση αξιώσεις αποζημίωσης :

Α) Βλάβη οχήματος

Αποκαθίστανται οι ζημιές του, ανταλλακτικά, κόστος εργασιών, κόστος μίσθωσης άλλου οχήματος απαραίτητου για την εργασία του, ενώ σε περίπτωση ολικής καταστροφής αναζητείται η εμπορική του αξία, με βάση το κόστος του κατεστραμμένου κατά την ημέρα του ατυχήματος και συνυπολογισμό ζημίας και πιθανού οφέλους.

Β) Βλάβη σώματος

Νοσήλια, έξοδα αποκατάστασης, αμοιβές ιατρών, φυσικοθεραπευτών, νοσηλευτών, οικιακών βοηθών, αγοράς φαρμάκων και υποστηρικτικών μέσων, αύξηση δαπανών για βελτιωμένη διατροφή, απολεσθέντες μισθοί από την παροδική ανικανότητα για εργασία, διατροφή των προσώπων για τα οποία ο ζημιωθείς είχε υποχρέωση, όλα όσα στο μέλλον θα στερηθεί εξαιτίας της βλάβης σώματος (κατά κανόνα αυτά αποζημιώνονται με χρηματικές δόσεις ανά μήνα, ενώ ο ζημιωθείς έχει βάρος να περιορίσει κατά το δυνατόν την έκταση της ζημίας, δηλαδή να μην χειροτερεύσει την θέση του με δική του ευθύνη και να μην απορρίψει ευκαιρίες για εργασία). Βάσει του ΑΚ 930 παρ. 3, δύναται να αναζητηθεί από τον ζημιωθέντα το ποσό που θα δαπανούσε εάν απασχολούσε τρίτο επ’ αμοιβή πρόσωπο για την φροντίδα του, η αποφυγή δε της δαπάνης αυτής (πλασματικές δαπάνες), ενόψει της παροχής υπηρεσιών από οικεία πρόσωπα, δεν απαλλάσσει τους υπόχρεους σε αποζημίωση, διότι το γεγονός ότι κάποιος άλλος έχει υποχρέωση εκ του νόμου ή εξ άλλου λόγου να διατρέφει – φροντίζει τον παθόντα δεν μπορεί να καταλήξει σε ωφέλεια των υπόχρεων και σε αποφυγή καταβολής από αυτούς της σχετικής αποζημίωσης.

 Γ) Ηθική Βλάβη

Αποκαθίσταται χρηματικά ο ψυχικός του πόνος, ως βλάβη του αγαθού της προσωπικότητας. Η αποζημίωση για παραμόρφωση σώματος ή για μόνιμη ανικανότητα, εφόσον αυτή επιδρά στο μέλλον και τον οικονομικό και οικογενειακό – κοινωνικό βίο του ζημιωθέντος, αποτελεί ξεχωριστή αξίωση και επιτείνει την ηθική βλάβη.

Δ) Ζημία από θανάτωση

Νοσήλια, έξοδα κηδείας, αποζημίωση για στέρηση διατροφής των δικαιούχων προσώπων και χρηματική αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των μελών της οικογένειας του θύματος.

Άσκηση δικαιώματος. Οι αγωγές αποζημίωσης και διαφορές που απορρέουν από τροχαία ατυχήματα εκδικάζονται και επιλύονται στο Μονομελές Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του εναγομένου, με την ειδική διαδικασία αυτοκινητικών διαφορών που εξασφαλίζει σύντομο προσδιορισμό δικασίμου. Συντρέχουσα αρμοδιότητα έχουν και τα δικαστήρια του τόπου αδικήματος, σε περίπτωση σωματικών βλαβών αλλά και στην περίπτωση αλλοδαπού οχήματος.

Σημαντική εφαρμογή έχει η απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, που επιχειρείται από το δικηγόρο του ζημιωθέντος, ανάμεσα στον εντολέα του και την ασφαλιστική εταιρία του ζημιογόνου οχήματος. Ο πιθανός συμβιβασμός που θα προκύψει εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου και δικαστικών δαπανών, αφού η δικαστική επιδίωξη καθυστερεί σημαντικά μέχρι την επέλευση της τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης, ενώ το αποτέλεσμα της αντιδικίας είναι πάντα απρόβλεπτο. Στην πράξη, δυστυχώς, πιο συχνά ακολουθείται η δικαστική οδός, εφόσον δεν αναγνωριστεί από την ασφαλιστική εταιρία η υπαιτιότητα του οδηγού του ασφαλισμένου σε αυτήν οχήματος. Ένας επιπλέον λόγος είναι το γεγονός ότι συμφέρει την ασφαλιστική να μην καταβάλει άμεσα αποζημίωση. Όμως, στις περιπτώσεις που η υπαιτιότητα είναι δεδομένη και η ζημία δεν ανέρχεται σε μεγάλο χρηματικό ύψος, η εξώδικη επίλυση της διαφοράς με συμβιβασμό αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση.

Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι η αξίωση για αποζημίωση παραγράφεται εφόσον παρέλθει πενταετία από τότε που ο ζημιωθείς έλαβε γνώση της ζημιάς και του υποχρέου προς αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας, ενώ σε κάθε περίπτωση για να μην παρατείνεται, με τον ισχυρισμό περί άγνοιας του παθόντος η έναρξη της προθεσμίας παραγραφής, ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση παραγράφεται η αξίωση με την επέλευση εικοσαετίας από τότε που συνέβη η αδικοπραξία, ανεξάρτητα από την γνώση ή άγνοια του παθόντος.

Η αξίωση αποζημίωσης κατά της ασφαλιστικής εταιρίας παραγράφεται εντός διετίας από την επομένη ημέρα του ατυχήματος!! ( αρ.10 Ν. 489/76 ). Εφόσον λοιπόν εντός δύο ετών δεν έχει επιδοθεί στην ασφαλιστική εταιρία αγωγή αποζημίωσης, δεν μπορούν πλέον να εγερθούν απαιτήσεις κατά αυτής, παρά μόνο κατά του οδηγού του αυτοκινήτου. Για τις αξιώσεις που απορρέουν από το Ν. Γ } Ν/1911 ( κυρίως για επιβάτες λεωφορείων) η παραγραφή είναι επίσης διετής.

 

Επικοινωνία

     Λεωφόρος Λαυρίου 150 & Κων. Ανδρίκου 4 Γλυκά Νερά  15354

   +30 2106657878

   info@papaelias.com